plamen
linka
CZ | EN | RU | CN

Energetické audity a studie

Společnost Somatherm, spol. s r.o. se zabývá vedle projektování, dodávek a montáží vytápěcích zařízení i dalšími činnostmi, které na ně navazují a prohlubují základní poslání společnosti.

Jednou z nich je zpracovávání energetických auditů a studií.

Energetický audit představuje významný nástroj hledání a nacházení možností pro dosahování úspor energie a nákladů na její pořízení a pro optimalizaci fi nancování investic do výroby, rozvodu a spotřeby energie.

Ať už energetický audit vyžaduje zákon nebo poskytovatel dotace, nebo jde jen o energetickou studii pro interní potřeby zákazníka, vždy se vyplatí nechat si jej zpracovat kvalitně u odborníků. Jedině tak umožní dosáhnout:


- finančních přínosů, tj. především úspor nákladů na energie
- organizačních přínosů s ohledem na energeticky vědomou organizaci práce a řízení
- přínosů pro životní prostředí, vyplývajících z omezení spotřeby paliv nebo jejich lepšího využitíOBSAH A ÚČEL ENERGETICKÉHO AUDITU:

Energetický audit hodnotí stav energetického hospodářství v daném objektu – v budově, ve výrobním provozu a nebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifi kují možnosti úspor, navrhnou se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují.

Povinnost zpracovat energetický audit ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje vyhláška č. 213/2001 Sb. a její novela č. 425/2004 Sb.

V týmu našich pracovníků je zkušený energetický auditor. Audit je prováděn v úzké spolupráci se zákazníkem tak, aby vyhovoval současné legislativě i specifickým požadavkům zákazníka. Výsledek auditu pak umožní zákazníkovi realizovat úsporná opatření podle jeho technických a finančních možností.

ENERGETICKÁ STUDIE

Energetický audit, jehož forma i obsah jsou stanoveny zákonem 406/2000 Sb. a navazující vyhláškou, je poměrně obsáhlý, komplexní a proto i fi nančně náročný. Často provozovatel energetického zařízení potřebuje posoudit a navrhnout řešení jen specifi ckého dílčího problému. V takovém případě mu navrhneme zpracování energetické studie. Její obsah a forma jsou pak individuálně dohodnuty se zákazníkem tak, aby studie splňovala jeho potřeby a očekávání.

Somatherm 2009
linka bl pod horn litou